طرح مذهبی

درخواست حذف این مطلب

گرافیک مذهبی

راه را باز نمایید محرم آمد
دم بگیرید که هنگامه ی ماتم آمد
دست بر نهاده همه تعظیم کنید ...
مادری دست به پهلو، کمری خم آمد

ادامه مطلب